សម្លេងអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ាហូ

ក្រពះ ពោះវៀន

 1. 88- Kropeas Porvean _BB
 2. 84- Kropeas Porsvean_ 4 Years_ Sim Sokkry
 3. 60- Roleak Korpeas Posvien Thom_Meng Hun_22-09
 4. 58- Romous Sbeak_Kropeas Posvien_29-08
 5. 57- Merouk Knong Chiem and Hieng Trocheak_Steng Treng_Kompong Cham_ [03-09] (26-10)
 6. 44- អ្នក​ជំងឺ​ទឹកដក់ក្នុងស្បូន ក្រពះ ពោះវៀន (កំពត)
 7. 25- អ្នក​ជំងឺ​ក្រពះ ពោះវៀន​
 8. 24- អ្នក​ជំងឺ​ក្រពះ ពោះវៀន​
 9. 21- អ្នក​ជំងឺ​ក្រពះ ពោះវៀន​ (បាត់ដំបង)
 10. 20- អ្នក​ជំងឺ​ក្រពះ ពោះវៀន​ (បាត់ដំបង)
 11. 19- អ្នកជំងឺក្រពះ និងវិមុខ (ព្រៃវែង)
 12. 17- អ្នក​ជំងឺ​ក្រពះ ពោះវៀន​ (កំពង់ស្ពឺ)

មហារីសុដន់

 1. 55- អ្នក​ជំងឺមហារីក សុដន់ (ក្រចេះ)
 2. 56_ អ្នក​ជំងឺមហារីក សុដន់
 3. 93- Moha Reak Sodun

ដំបៅធ្ងនធ្ងរ

 1. 38_ អ្នក​ជំងឺ​ដំបៅប្រដាប់ភេទ (ក្រចេះ)
 2. 81- Dom Bouv Brodab Peat_Kratie

លើសឈាម

 1. 62- Lieus Chiem_Kampot_(30-10)
 2. 63- Lieus Chiem_Pou Sary Kampot Province_[30-09-2015] (31-10)
 3. 64- Lieus Chiem_Posvien_Tomrong Noum_ (17-09)
 4. 90- Leas Cheam_ E Mum

ស្លាបមួយជំហៀងខ្លួន

 1. 67- Lieus Chiem_Slab 1 Chamhieng Kloun_BB (07-10)
 2. 91- Leas Cheam_ Salab 1 Cham Heang Kloun_BB

ឈាមស ស៊ីឈាមក្រហម

 1. 27- អ្នក​ជំងឺ​ឈាម​ស ស៊ី​ឈាម​ក្រហម​
 2. 80- Cheam Sor See Cheam Krohoum_BB

ឫដូងបាត

 1. 23- អ្នក​ជំងឺ​ ឫដូងបាត ក្រពះ ពោះវៀន ​​
 2. 32- អ្នក​ជំងឺ​ សន្លាក់​ និង​ឫដូងបាត (កោះកុង)

សន្លាក់

 1. 28- អ្នក​ជំងឺ​ឈឺសន្លាក់ (កណ្ដាល)
 2. 29- អ្នក​ជំងឺ​ឈឺសន្លាក់ (ក្រចេះ)
 3. 30- អ្នក​ជំងឺ​ឈឺ​សន្លាក់​ ក្រពះ​ពោះវៀន
 4. 31-អ្នក​ជំងឺ​ សន្លាក់​ ក្រពះ ពោះវៀន